RisKontrolOSGB İZMİR

6331 Sayılı yasa kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkilendirmesi ile mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip olan RisKontrol OSGB İZMİR, bünyesindeki İşyeri Hekimleri, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Sağlık Personelleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini kaliteli bir şekilde yerine getirmeyi ilke edinmiştir.

Her geçen gün daha fazla istihdam alanı oluşturarak bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunan RisKontrol OSGB İZMİR,; İnsan kaynakları yönetiminden güvenli işyeri yönetimine kadar her alanda yenilikçi, araştırmacı ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaya yönelik yönetim politikası ile hareket etmektedir. Hizmet verdiği işletmelerde daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturarak sektörün önde gelen kurumları arasında bir numara olma yolunda hızla ilerlemektir.

Hizmetlerimiz

Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri Şimdilik sadece çok tehlikeli sınıf ve 10 kişi ve üzerinde çalışan sayısı olan işyerlerinde görevlendirdiğimiz diğer sağlık personellerimiz işyeri hekimiyle birlikte çalışarak aşağıdaki hizmetlerde bulunur:

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
 • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
 • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
 • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
 • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
 • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
 • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
 • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Risk Değerlendirme ve Analizleri Risk Değerlendirme ve Analizleri RİSKONTROL OSGB tarafından görevlendirilen iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerimiz yasal mevzuata uygun şekilde oluşturulacak ekip üyeleriyle birlikte, işyerinizdeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri, psiko-sosyal stres faktörlerini, ve kazalara yol açabilecek tehlikeleri tespit edecek ve size ayrıntılı bir risk değerlendirme raporu sunacaktır. Profesyonellerimiz sadece risk analizi yapmakla da kalmayacak, tespit edilen risklerin giderilmesinde de size yol gösterecektir. Kullanılan risk değerlendirme yöntemi sektörünüz, işyeriniz ve kurum kültürünüze en uygun ve uygulanabilir yöntem olacaktır.

Acil Durum Eylem Planı Hazırlanması Acil Durum Eylem Planı Hazırlanması Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

 • Arama, kurtarma ve tahliye,
 • Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışan destek elemanı olarak görevlendirilmelidir. Bu görevlendirmenin yapılabilmesi için gerekli, yangın söndürme tatbikatını da içeren eğitimlerimiz, İş Güvenliği Uzmanlarımız ve Yangın Eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir.


Periyodik Kontroller Periyodik Kontroller 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” nde listelenen aşağıdaki ekipmanların periyodik kontrolleri kuruluşumuza bağlı yetkili mühendisler tarafından yerine getirilmektedir:

 • Kaldırma ve/veya iletme Araçları (Vinç/Caraskal/Asansör/Transpalet/Forklift/)
 • İstif Makineleri (forklift, transpalet, lift)
 • Basınçlı Kaplar (Kalorifer kazanı/Buhar kazanı/Kızgın su kazanı/Kızgın yağ kazanı Hava tankı/Hidrofor/Genleşme Tankı/Boyler/Otoklav/Basınçlı kap)
 • Sanayi gazları depolama tankı/Kara tankeri
 • Sıvılaştırılmış petrol gazları tank/Basınçlı Kap Emniyet cihazı)
 • İş Makinelerinin Periyodik Kontrolleri
 • Elektrik Tesisatı
 • Topraklama Tesisatı
 • Paratoner Tesisatı
 • Akümülatör ve transformatör vb. periyodik kontroller

Asbest Söküm Uzmanlığı Asbest Söküm Uzmanlığı Ülkemizde en son türü de 2010 yılında yasaklanmış olan asbest için yönetmelikte aşağıda yer alan üç maddeye dikkat çekicidir;

 • Asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı,
 • Asbest içeren her türlü ürünün ithalatı ve satılması,
 • Asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi yasaktır.

Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen sağlık gözetimleri ile ilgili hususlar şunlardır:

a) Mevcut bilgilere göre serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hastalıklara sebep olabilir.

1) Asbestoz
2) Mezotelyoma
3) Akciğer kanseri (bronşiyal karsinom)
4) Mide-bağırsak kanseri

b) İşyeri hekimi ve/veya diğer sağlık personeli, asbeste maruz kalan çalışanların her birinin maruz kalma durumunu ve çalışma şartlarını izlemekle yükümlüdür.
c) Çalışanların sağlık muayeneleri, iş sağlığı prensip ve uygulamalarına uygun şekilde yapılır ve en az aşağıdaki hususları içerir.

1) Çalışanın mesleki ve tıbbi özgeçmişi ile ilgili kayıtlarının tutulması,
2) Her çalışanın genel sistemik fizik muayenesi ve özellikle solunum sistemi muayenesini,
3) Yukarıda belirtilen muayeneler yapılırken gerekli gizlilik esasına dikkat edilmesi,
4) 35×35 standart akciğer radyografisinin veya dijital akciğer radyografisinin çekilmesi,
5) Solunum fonksiyon testinin yapılması (Solunan havanın hacmi ve hızı).

ç) Uygun olarak yapılan sağlık gözetimi sonucunda, çalışanın sağlığında şüpheli durum saptandığında, hekim mevzuata uygun olarak çalışanın ileri tetkiklerinin yapılmasını ve ilgili uzman tarafından değerlendirilmesini isteyebilir. Ayrıca çalışana sağlık durumu ile ilgili bilgi verilir. Benzer biçimde maruz kalan diğer çalışanların sağlık durumu da gözden geçirilir.
d) Yapılan sağlık gözetimi ile ilgili olarak her çalışanın kişisel sağlık kaydı tutulur ve güncellenir. Bu kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve gerektiğinde incelenebilecek şekilde saklanır.
e) İşyeri hekimi, iş sağlığındaki gelişmeleri göz önüne alarak balgam sitoloji testi, bilgisayarlı tomografi, tomodansitometri gibi daha ileri tetkikler isteyebilir.

Gelin siz de asbest söküm uzmanlığı hizmetlerimizle alanında gerçekten uzman, saha tecrübesi olan ekip üyelerimizle tanışın. İşi ehline bırakın.İş Güvenliği Hizmetleri İş Güvenliği Hizmetleri 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, tehlike sınıfına uygun ve faaliyet gösterdiğiniz sektörde tecrübeli iş güvenliği uzmanı hizmetini RİSKONTROL OSGB’den alabilirsiniz. İş güvenliği uzmanlarımız iş kazasını engellemek için teorik ve pratik bilgilerini harmanlayarak size yol gösterecektir ve bu yolda size eşlik edecektir.İş SGK Hukuk Danışmanlığı İş SGK Hukuk Danışmanlığı Yürürlükteki İş Hukuku Mevzuatının, çalışanları korumaya odaklı olması ve işverene yüklediği usulüne uygun yazılı ispat mecburiyeti, çalışanlar tarafından açılan davalarda birçok işvereni yüklü tazminatlarla karşı karşıya bırakmaktadır.

İş mahkemesi davalarında ispat yükünün tamamen işverene ait olması ve işletmelerin genelinde gerekli hukuki altyapının olmaması nedeniyle, yüksek oranda davalar işveren aleyhine sonuçlanmaktadır. Firma tarafından hukuki delil altyapısı sağlanmayan davalarda, işveren vekili firma avukatları da çoğu zaman çaresiz kalmaktadırlar.
İşverenler, haklı oldukları iş hukuku davalarını ancak hukuka uygun usullerle tanzim edilmiş evrakları içeren bir altyapı çalışması ile kazanabilir.
RİSKONTROL OSGB İş Hukuku Avukatları, çalışanların haksız talepleri ile açılması muhtemel veya açılmış iş davalarındaki mağduriyetinizi önlemeye yönelik çalışmalarıyla güvenilir çözüm ortağınız olacaklardır.

1) 4857 Sayılı İş Kanununu Uygulamaları ve Yüksek Mahkeme Kararları doğrultusunda İş Hukuku Danışmanlık Hizmetleri
– İşe alma ve işten çıkarma sürecinde danışmanlık desteği
– Fesih bildirim, ibraname ve feragatname örneklerinin düzenlenmesi,
– Haklı, haksız ve geçerli fesih usullerinin gözetimi
– İşverenlerin, iş güvencesi, çalışanın sadakat borcu, işverenin çalışanı gözetme borcu gibi karşılıklı hak ve yükümlülükler bakımından bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi
– Meydana gelebilecek iş kazalarında işverenin yönlendirilmesi, adli ve kolluk kuvvetleri incelemelerinde teknik destek sağlanması ve hazırlanmış olan bilirkişi raporlarının teknik ve hukuki yönden incelenmesi
– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) İş Müfettişlerinin teftişlerine işyerinin hazırlanması, teftişe nezaret etmek ve teftiş sonrası teknik destek
– İdari para cezası alınması halinde itiraz sürecinde teknik ve hukuki destek
– Yasal yazışma şablonlarının oluşturulması
– Yönetici ve Çalışanların yasal hak ve yükümlülükleri konusunda eğitilmesi
– Çalışma koşullarının belirlenmesi, izin hakları, ücretlendirme yöntemleri vb. yasal prosedürler hakkında işverenin bilgilendirmesi
– Organizasyon şeması ve görev tanımlarının dokümante edilmesi
– İş Hukuku konusunda uzmanlaşmış avukatlarımız tarafından telefon, faks, mail vb. yolu ile sürekli destek

2) İş Hukuku İnceleme, Raporlama ve Yasal Uygunluk Denetimi İşlemleri;
– İşletmenin mevcut dokümantasyonunun 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatlar uyarınca incelenmesi, sonuçların ve önerilerin rapor halinde yönetime sunulması
4857 Sayılı İş Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkartılmış mevzuatın uygulanmasına yönelik “Yasal Uygunluk Denetim Hizmetleri” verilmesi
– Toplu iş Hukukunu oluşturan kanunlarla ilgili hukuki destek verilmesi
– Personel özlük dosyalarının incelenmesi, eksiklerin tespiti ve raporlanması

3) İşletmede İş Kanununa Uygun Dokümantasyon Oluşturulması;
– İşletmenin mevcut yapısına uygun “Şirket İç Yönetmeliği” ‘nin oluşturulması
– İşletmenin Faaliyet ve kurum kültürü doğrultusunda “Disiplin Yönetmeliği” ‘nin oluşturulması
– İşletme Anayasası olarak adlandırılan ” İnsan Kaynakları Yönetimi El Kitabı” ‘nin oluşturulması
– İş Hukuku Mevzuatı uyarınca tanzimi gereken belgelerin matbu ve standart hale getirilerek dokümantasyon yapılması
– İhtiyaç duyulacak alanlarda hukuki ve teknik destek.

4) İş Hukuku Mevzuatı Kapsamında Oluşabilecek Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi;
– İş davası süreçlerini önleyici ve tamamlayıcı hizmetlere ilişkin çalışma
– Çalışan ve işveren arasında hukuki uyuşmazlıklar
– İşe iade, çalışanın alacağı, iş akdinin haklı ve geçerli fesih koşulları, iş kazası tespit, tazminat ve rücu davaları vb. süreçlerde hukuki ve teknik destek,
– Tazminat hesaplamaları,
– Somut durum çerçevesinde mevcut uyuşmazlıkların takibi ve iş hukuku müşavirlik hizmetleri

5) İş Sözleşmesi Hazırlama ve Feshi İşlemleri Hakkında Hizmet Akdi Danışmanlığı
– Hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi
– Hizmet akdinin feshinin geçersizliği halinde yapılacak işlemler
– Alt işveren ve tedarikçi sözleşmelerinin düzenlenmesi
– İşletmelerin yapısına ve ihtiyaçlarına uygun iş sözleşmelerinin hazırlanması vb. konular hakkında eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri gerçekleştirilmektedir.

RİSKONTROL OSGB İş Hukuk Avukatları; İş Hukuku mevzuatı ile ilgili hususlarda, Sürekli bilgilendirme, talep halinde TELEFON, FAKS ve MAİL Yöntemiyle Teknik Danışmanlık ve Çalışan-İşveren İş Uyuşmazlıklarına ilişkin davalarda sözlü veya yazılı görüş bildirim hizmeti vermektedir.

Sık Sorulanlar Sık Sorulanlar İBYS (İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi) Hakkında
İş sağlığı ve güvenliği alanında gerek Bakanlığımıza gerekse ilgili kurumlara sağlanacak karar destek sisteminin ön hazırlığını oluşturmak ve mevcut verilerin anlamlandırılması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi ( İBYS ) geliştirilmiştir.

İSG alanında işyerlerinden elde edilecek veriler ve mevcut veriler ışığında bütünleşik bir bakış açısı ile önleyici strateji geliştirilmesine hizmet edecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi ile birlikte sektörel ve bölgesel farklılıklar içerisinde alınması gereken önlemlerin önceliklendirilmesine büyük katkı sağlayacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi aracılığı ile 6331 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık, bu Kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere ait her türlü belge veya bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir, bu ortamlar üzerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir.” hükmüne dayanarak sektöre ve bölgeye özgü veri toplama süreci başlatılacaktır.
İşveren Ne Yapmalı?

İSG Hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüğünü Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden (OSGB veya TSMB) alarak yerine getiren işverenler İSG yazılımı almakla yükümlü değillerdir.

Ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmetini aldıkları birimlerce yetkili bir yazılımın kullanılmakta olduğunun işverenlerce teyit edilmesi önem arz etmektedir. İşveren dilerse kendi temin edeceği tescilli bir yazılımı kullanabilecektir.

İSG Profesyoneli Ne Yapmalı? Bireysel görevlendirilen profesyoneller ne yapmalı?

İşyerlerinde çalışanlar arasından görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli unvanlı kişiler işveren tarafından sağlanan İSG yazılımını doğru ve etkin bir şekilde kullanmak ile yükümlüdür. İşveren uygun gördüğü takdirde bireysel görevlendirilen İSG profesyonelinin kendi temin edeceği tescilli bir yazılımı kullanabilir.

Yazılım içerisinde bildirimi zorunlu olan konu başlıkları ile ilgili konulara ait bildirim parametreleri Veri Seti başlığı içerisinde duyurulmaktadır.
Görevlendirme yapan işveren ne yapmalı?

İSG Hizmetlerine ilişkin yükümlülüğün işyerinde uygun nitelikteki çalışanlar arasından görevlendirilmesi suretiyle yerine getirildiği durumlarda; işverenin, görevlendirdiği kişilerin 01.06.2018 tarihine kadar tescil edilmiş bir İSG yazılımı kullandığını teyit etmesi gerekmektedir.

1.Bakanlık işyerlerini elektronik olarak denetleyecek mi?


İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) merkezi bir karar destek sistemi olmakla birlikte denetime esas bilgileri içermeyecektir. İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak denetimler İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülecek olup ilgili birimlerce görevlendirilen müfettişler yerinde denetim ile denetimlerini gerçekleştirmektedirler.

2.Veri setlerinde yer alan bilgileri gönderme yükümlülüğümüz ne zaman başlamaktadır?

İş sağlığı ve güvenliği hizmet almakla yükümlü işyerleri için veri gönderimi yükümlülüğü 01.06.2018 tarihinde başlamaktadır. Yayınlanacak veri setleri doğrultusunda ilgili verilerin İSG yazılımları aracılığıyla gönderimi de başlatılacaktır.

3.İşveren olarak sorumluluklarım nelerdir?Hizmet alan işveren ne yapmalı?


İSG Hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüğünü Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden (OSGB veya TSMB) alarak yerine getiren işverenler İSG yazılımı almakla yükümlü değillerdir. Ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmetini aldıkları birimlerce yetkili bir yazılımın kullanılmakta olduğunun işverenlerce teyit edilmesi önem arz etmektedir. İşveren dilerse kendi temin edeceği tescilli bir yazılımı kullanabilecektir.

Görevlendirme yapan işveren ne yapmalı

İSG Hizmetlerine ilişkin yükümlülüğün işyerinde uygun nitelikteki çalışanlar arasından görevlendirilmesi suretiyle yerine getirildiği durumlarda; işverenin, görevlendirdiği kişilerin 01.06.2018 tarihine kadar tescil edilmiş bir İSG yazılımı kullandığını teyit etmesi gerekmektedir.

4.OSGB olarak sorumluluklarım nelerdir?

İşyerlerinde görevlendirme yaparak iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan yetkili birimler, görevlendirdiği kişilerin kullanımına sunmak üzere 01.06.2018 tarihine kadar İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) yazılımı almakla yükümlüdürler. İşveren dilerse kendi temin edeceği tescil edilmiş bir yazılımı kullanabilecektir.

Ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmeti kapsamında görevlendirdikleri kişilerin yazılımı doğru ve etkin bir şekilde kullanmakta olduğunun birim yetkililerince teyit edilmesi önem arz etmektedir.

5.İş güvenliği uzmanı olarak sorumluluklarım nelerdir?

Bireysel görevlendirilen profesyoneller ne yapmalı?

İşyerlerinde çalışanlar arasından görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli unvanlı kişiler işveren tarafından sağlanan İSG yazılımını doğru ve etkin bir şekilde kullanmak ile yükümlüdür. İşveren uygun gördüğü takdirde bireysel görevlendirilen İSG profesyonelinin kendi temin edeceği tescilli bir yazılımı kullanabilir.

Yazılım içerisinde bildirimi zorunlu olan konu başlıkları ile ilgili konulara ait bildirim parametreleri Veri Seti başlığı içerisinde duyurulmaktadır.

6.Geçmişe yönelik veri gönderimi olacak mı?

01.01.2018 tarihi itibarı ile yapılan işlerden veri setlerinde yer alan bilgiler gönderilebilecektir. Söz konusu verilerin yeni oluşturulması halinde 01.01.2019 tarihine kadar içinde bulunduğumuz yıla ait veriler gönderilebilecektir.

7.Veri setlerinin içinde neler olacak?

Veri setleri içerisinde 2018 yılı içerisinde 4 farklı kategori olacaktır.

 • Çalışanların Eğitimi
 • Sağlık Gözetimleri
 • Saha Gözetimleri (Tehlike Kaynakları)
 • Sektörel Veriler

8.Yazılıma girmiş olduğumuz veriler için belge düzenleme yükümlülüğümüz ortadan kalkacak mı?

Yazılım üzerinden verilerin gönderilmesi söz konusu hizmet ile ilgili evrak düzenleme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Yapılan işlere yönelik mevzuatta belirtilen dokümanlar oluşturulmaya devam edecektir.

9.Aynı işyerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının farklı yazılımlar kullanabilmesi mümkün mü?

İSG profesyonellerinin veri setlerinde belirtilen bilgileri oluşturarak Bakanlığımıza bildirebilmesi için Bakanlığımızca tescil edilmiş bir entegratör firma tarafından erişim sağlaması gerekmektedir. Söz konusu Entegratör firmalardan olmak koşulu ve işverenin onayı olması şartı ile aynı işyerinde birden fazla yazılım kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Entegratör firma olmak için başvurmak isteyen yazılım firmalarının internet sitesindeki başvuru evraklarını hazırlayarak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne randevu alarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlgili duyuru için tıklayınız.

11.Kullanmakta olduğumuz bir yazılım var; değiştirmemiz mi gerekecek?

Kullanılan yazılımın Bakanlığımızca tescil edilen yazılımlardan olması gerekmektedir. Mevcut yazılımınızın 01.06.2018 tarihine kadar tescil edilmesi durumunda bir değişikliğe gidilmesine gerek olmayacaktır. Bu konuda yazılım firmanız ile görüşerek ilgili prosedürü takip edebilirsiniz.

İşyerinin kendi bünyesinde geliştirdiği İSG yazılımları da Bakanlıkça tescil edildikten sonra kullanılabilecektir.

12.Entegratör firma bilgilerine nasıl ulaşabilirim?

Tescil işlemleri devam etmektedir. İlgili firmaların bilgilerine yakın zamanda ibys.csgb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

13.OSGB olarak yazılımı kullandığımızda işveren de bir yazılım alacak mı?

İşverenlerin OSGB’den hizmet aldığı durumlarda ilgili OSGB yazılımı almakla yükümlü olmaktadır. Söz konusu yazılımın kullanıldığını takip etmesi işveren için yeterli olacaktır. İkinci bir yazılıma ihtiyaç duyulmamaktadır.

14.Hangi yazılım programını kullanacağıma nasıl karar vereceğim?

Bakanlığımızca tescil edilen firmalardan birinin tercih edilmesi yeterli olacaktır. İlgili firmanın seçimi taraflara bırakılmıştır.

15.Yazılım kullanırken İSG Profesyonelleri nelere dikkat etmeli?

Bakanlığımızca tescil edilen yazılımlardan birinin kullanılması yazılım temin yükümlülüğü için yeterlidir. Ayrıca İSG profesyonelleri Bakanlığımıza veri gönderirken e-İmza ya da Mobil İmza kullanmak zorundadır, kişi kendi oluşturduğu ve gönderdiği veriden sorumlu olacaktır. Veri gönderim süreci başlamadan önce e-İmza ya da Mobil İmza temin etmeleri önem arz etmektedir.ISG Danışmanlık Hizmetleri ISG Danışmanlık Hizmetleri İş Kanunun 81. Maddesi kapsamında;
İşverenler, Sanayiden sayılan devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre; iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler.
RİSKONTROL OSGB, bu kapsamda yasal mevzuat gereklerinin iş yerlerinde gerçekleştirilmesi amacı ile “İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık” hizmetlerini de vermekteyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları, sadece yasal gereklilikleri yerine getirmek açısından değil, risklere maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için, riskleri yok etmek veya en aza indirmek açısından da önem arz etmektedir.RİSKONTROL OSGB AB uyum sürecinde daha da önem kazanan İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık hizmetini, bünyesinde yer alan A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları, İş Müfettişleri, Akademisyenler ve konularında uzmanlaşmış mühendisler ile yürütmektedir.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Hizmetimiz” kapsamındaki çalışmalarımız;

1.İşyerinin İncelenmesi ve Ön Durum Tespiti

İşyeri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde yönetime sunulması,işyerinde kullanılması gereken Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin tespiti,kullanılan Kişisel Koruyucuların takibi ve iyileştirme önerilerinin sunulması,İşyerinde çalışan personelin görevlerine göre Sağlık Standartlarının oluşturulması,İzleme ve Ölçme Planının Oluşturulması ve takibi.
2.Risk Analizi Hazırlanması

Risk Analizi çalışma grubunun oluşturulması,çalışma Grubuna Risk Analizi Eğitimlerinin verilmesi,Risk Analizi hazırlama formlarının verilmesi,İşyeri Risk Analizlerinin hazırlanması.İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibinin yapılması.
3.Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi

İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmaların yapılması ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak,acil durum ekiplerini oluşturmak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak,tatbikat raporlarını oluşturmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

4.İSG Kurulunun Oluşturulması ve İştiraki

Kurul atamalarının yapılması,üyelerin Görev Yetki ve Sorumluluklarının Hazırlanması,kurul Yıllık çalışma planının hazırlanması,kurul yıllık Faaliyet raporunun hazırlanması,İSG Kuruluna her ay iştirak edilmesi,İSG Kurul İç Yönetmeliğinin hazırlanması.

5.İşyerinin Periyodik Olarak Denetimi ve Raporlanması

Tüm işyerleri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde Yönetime sunulması,denetim esnasında giderilebilecek olan hususlar anında giderilecektir.

6.Yönetici ve Çalışanların İş sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri

Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek “İş Sağlığı ve İş Güvenliği”eğitim faaliyetlerini gösteren bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.
– Katılımcı Sayısı: Eğitimlerimizin etkinliği açısından eğitim katılımcı sayısının programda belirtilen kişi sayısını geçmemesi gerekmektedir.
– Eğitim Şekli: Eğitimlerimiz uzmanlarımız tarafından slayt gösterileri, animasyon filmler ve uygulamalı çalışmalar ile gerçekleştirilmektedir.
– Belgelendirme: Eğitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilecektir. Belge için eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.
– Eğitmenlerimiz: Eğitimlerimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sertifikalı, İş Güvenliği Uzmanlarımız ve alanlarında Uzmanlaşmış Mühendislerimiz tarafından verilmektedir.

7. Patlamadan korunma dokumanın hazırlanması,patlama risklerinin tespiti ve önlemlerin alınması.

9.Mevzuat Değişikliklerinin Firmaya Bildirilmesi.

ISG Mühendislik Hizmetleri ISG Mühendislik Hizmetleri İşçilerin çalışma ortamlarının sağlık şartlarına uygunluğu ve rahatlığı iş verimini artıran en önemli etkendir. şyerleri çalışma ortamları düşünüldüğünde işçi ve makine arasında bir denge söz konusudur.

İş Sağlığı Hizmetleri İş Sağlığı Hizmetleri İş yerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak görevlendirme zorunluluğu bulunan iş yeri hekimi ihtiyacınız için hizmetinizdeyiz.Hekimlerimiz:

 • Çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak,
 • Risk değerlendirme faaliyetlerinde önerilerde bulunarak takibini yapmak,
 • İşe giriş & periyodik muayene ve gerekli tetkiklerle sağlık gözetimi yapmak,
 • Eğitim bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak ve bunların kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
 • İlgili birimlerle işbirliği yaparak kuruluşunuza değer katacaktır.

Referanslar
Seferihisar BelediyesiFAAT DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.KÖPRÜLÜ MAKİNABAYKAY TOPRAK TARIMEGE BELLAERPA KİMYASD GÖKSEL BOYAÖZEL BURCU  BAKIMEVİHAKKI&KEMAL SEMERCİ YAPI İNŞAATMAR GEMİTEKBAYİZMİR BİYO TIP VE GENOM MERKEZİTEOS MARİNA İŞLETME VE TİCARET A.Ş.GÜRÇELİK DAYANIKLI TÜKETİM MAMULLERİ MUTFAK İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİUMAK ENDÜSTRİ BASINÇLI HAVA MAK. VE GAZ SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİEGE BARAN ET GIDA SAN.TİC.A.ŞBELMAR DIŞ TİCARET A.ŞFLAŞ SPOT AYDINLATMA EV DEKORASYON İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİİLKİM MAKİNA KALIP PLASTİK FIRÇA SAN.VE TİC A.Ş.SÖKE TOPRAK TARIMSOLED SOLAR ENERJİ & AYDINLATMA OMEGA ELEKTRONİK SAN VE TİC A.ŞMKO MAKİNA SAN VE TİC.A.ŞLUFTKOM MAKİNAİYKA GIDAGENÇPAK AMBALAJ